Informacje dla pracownika

Rodzice będą mogli spokojnie wrócić do pracy

Opublikowane przez: 23 lipca 2018 Napisz pierwszy komentarz
rodzice wracają do pracy

Aktywizacja młodych rodziców na rynku pracy w Zielonej Górze, zwłaszcza w grupie kobiet nie zawsze jest efektywna. Często nie wynika to z braku chęci powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Problemem okazuje się samo dziecko, a raczej to, z kim je zostawić na czas pracy zawodowej.

Ponieważ dzisiejszy rynek pracy dopiero wdraża zachodni model przedszkoli przy pracy rodziców, nie każdy może liczyć na tego typu przywileje. Przedszkola pojawiają się zazwyczaj przy dużych korporacjach, zwłaszcza w stolicy Polski. Co zatem z Zieloną Górą? W mieście krąży nowy pomysł aktywizacji zawodowej poprzez zwiększenie możliwości opieki nad dzieckiem dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo.

13 milionów złotych to kwota, którą mogą otrzymać firmy i instytucje na stworzenie nowych miejsc w żłobkach lub klubach dziecięcych. Kwota pochodzić ma ze środków unijnych.

Dodatkowo z Europejskiego Funduszu Społecznego może zostać także sfinansowane wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna. Projekt realizowany jest na podstawie Działania 6.4 RPO Lubuskie 2020 „Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy”.

Środki mogą zostać przekazane m.in. na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym z niepełnosprawnościami); wsparcie istniejących form opieki nad dziećmi do lat 3, dzięki czemu zwiększy się liczba miejsc np. w żłobkach czy przedszkolach; przystosowanie obiektów już istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami; pokrycie kosztów wynikających z opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym, lub pozostającego pod opieką dziennego opiekuna – pokrycie kosztów wyżywienia; pokrycie kosztów za zakup i montaż wyposażenia, głównie mebli, zabawek, wyposażenia sanitarnego, czy wypoczynkowego; montaż i wyposażenia placu zabaw dla dzieci; pokrycie kosztów związanych z przeszkoleniem w zawodzie dziennego opiekuna.

Nowo utworzone miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 są finansowane ze środków unijnych. Chodzi głównie o żłobki, kluby dziecięce, dziennych opiekunów. Finansowanie nie może jednak trwać dłużej niż 24 miesiące. To i tak w praktyce oznacza, że rodzice nie będą musieli płacić za żłobek przez 2 lata.

Natomiast jeżeli opieka nad dzieckiem do lat 3 już trwa, sfinansowane zostaną koszty związane z obecną opieką tj. pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym, bądź także u dziennego opiekuna. Może to być także wynagrodzenie oraz koszty składek na ubezpieczenie społeczne niani, która opiekuje się dzieckiem. Nie może być to jednak okres dłuższy niż 12 miesięcy.

W projekcie uczestniczyć mogą osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które z przyczyn opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 3 pozostają poza rynkiem pracy. Mogą to być także osoby, które przerwały pracę ze względu na urodzenie dziecka oraz przebywają na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, oraz te, które pracują i sprawują jednocześnie opiekę nad dzieckiem.

Projekt mogą realizować JST – jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, a także stowarzyszenia i porozumienia, jednostki organizacyjne JST, które posiadają osobowość prawną, organizacje pozarządowe, również przedsiębiorstwa i związki oraz stowarzyszenia przedsiębiorstw, w tym także osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, mogą to także być instytucje rynku pracy oraz podmioty ekonomii społecznej i podmioty, które działają na rynku pracy i zajmują się aktywizacją osób wykluczonych społecznie i pozostających w grupie zagrożonej ubóstwem, a także szkoły, przedszkola i placówki wraz z organami prowadzącymi.

Zostaw komentarz