Praca: Starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 136637

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • Praca w terenie oraz w pomieszczeniach biurowych
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe 
 • Praca wymagająca szczególnej koncentracji
 • Praca wymagająca prowadzenia pojazdu samochodowego

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy  • Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
 • Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak toalet dla osób niepełnosprawnych oraz podjazdów dla wózków
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

Zakres zadań

 • prowadzi kontrolę i monitoring realizacji zadań inwestycyjnych, w zakresie zgodności z warunkami umowy oraz harmonogramem rzeczowym i finansowym
 • sprawdza i przygotowuje Kierownikowi Projektu dokumenty finansowe do płatności oraz prowadzi ewidencję postępu prac i rozliczeń finansowych, bierze czynny udział w weryfikacji kwalifikowalności wydatków w oparciu o obowiązujące wytyczne dla projektów współfinasowanych z funduszy UE oraz monitoruje stan formalno-prawny
 • prowadzi rozliczenia finansowe zadania inwestycyjnego, aż do jego ostatecznego rozliczenia oraz współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania rozliczenia inwestycji wg wymogów pomocowym UE lub MIF oraz prawa polskiego
 • współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania wymaganych dokumentów do wniosków o współfinansowanie ze źródeł zewnętrznych oraz o uruchomienie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych
 • przygotowuje i archiwizuje wymaganą sprawozdawczość
 • współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali GDDKiA, biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami administracyjnymi w zakresie planowania, przygotowania, finansowania, realizacji i rozliczenia inwestycji
 • sporządza wraz z rozliczeniem inwestycji dowodów księgowych – przyjęcie środka trwałego w uzgodnieniu z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w rozbiciu na drogi, grunty, obiekty inżynierskie oraz przygotowuje materiały do ubezpieczyciela nowo oddanych inwestycji do użytkowania
 • bierze udział w ocenianiu wnioskowanych zmian do umów (np. poleceń zmian, zamówień i uzupełniających, roszczeń, itp.) oraz przygotowuje wnioski o zamówienia uzupełniające

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze przygotowania lub realizacji inwestycji
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań dotyczących dróg i obiektów inżynierskich, ustawy o drogach publicznych, prawa zamówień publicznych
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Excel i Word
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Prawo jazdy kat. „B”
 • Niepełnienie służby zawodowej, niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów; niepozostawanie współpracownikiem tych organów. Dotyczy kandydatów urodzonych przed 01.08.1972r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów FIDIC


Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Praktykant do Programu Praktyk – budownictwo drogowe

Zadania: Wsparcie w nadzorowaniu pracy grup sił własnych oraz firm podwykonawczych Kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną Przygotowywanie podstawowych dokumentów budowy, m.in. raportów z prac Wsparcie w prowadzeniu bieżącej...

Firma: STRABAG Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Dyrektor Agencji

W związku z decyzją dotyczącą umożliwienia najlepszym menedżerom na rynku ubezpieczeń awansu poprzez zarządzanie grupą Liderów Sprzedaży z poziomu Dyrektora zapraszamy do aplikowania na ww. stanowisko. Wybrani Kandydaci otrzymają propozycję współpracy...

Firma: Prudential Polska Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultant Finansowy

Jeżeli myślisz o zmianie branży lub szukasz dodatkowego źródła dochodu, a ponadto posiadasz wysoki poziom samodyscypliny, jesteś ambitny i komunikatywny – porozmawiaj z nami o możliwości współpracy. Główne zadania na ww. stanowisku to: pozyskiwanie...

Firma: Prudential Polska Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ