Praca: Stanowisko ds. kształtowania i ochrony środowiska, gospodarki wodnej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
Stanowisko ds. kształtowania i ochrony środowiska, gospodarki wodnej
Miejsce pracy: Nowogród Bobrzański
Numer: StPr/21/1189
OBOWIĄZKI:
Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku ds. kształtowania i ochrony środowiska, gospodarki wodnej należy w szczególności: 1. Prowadzenie całokształtu postępowań związanych z kształtowaniem i ochroną środowiska i gospodarką wodną; 2. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym prowadzenie procedur i przygotowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia oraz w zakresie dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie; 3. Prowadzenie ewidencji urządzeń komunalnych (urządzeń melioracji wodnych, kanalizacji deszczowej); 4. Realizowanie zadań dotyczących gospodarki wodnej i ściekowej wynikającej z m.in. prawa wodnego, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków; 5. Nadzór nad sprawami związanymi z usuwaniem nieczystości płynnych z terenu gminy; 6. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 7. Prowadzenie ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 8. Przygotowanie, nadzór i aktualizacja programów: Gminny Program Ochrony Środowiska, Program Niskiej Emisji, Aglomeracja Nowogród Bobrzański, Program Przydomowych Oczyszczalni Ścieków, Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych i innych związanych z ochroną środowiska; 1. Prowadzenie spraw związanych z utylizacją azbestu na terenie gminy Nowogród Bobrzański; 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z postępowaniami administracyjnymi wynikającymi z wniosków o wycinkę drzew i krzewów w tym: a) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów: b) lustracja terenowa celem zakwalifikowania drzew i krzewów do wycinki, c) nadzorowanie i zlecenie działań w związku z wycinką drzew i krzewów przy drogach na terenie Gminy, d) naliczanie opłat za usunięcie drzew lub krzewów, f) naliczanie kar pieniężnych za wycinkę drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenia drzew; 1. Prowadzenie rejestrów, w tym elektronicznych wymaganych przepisami prawa; 2. Przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych dot. kształtowania i ochrony środowiska, gospodarki wodnej, likwidacji dzikich wysypisk w tym: szacowanie wartości przedmiotu zamówienia, SIWZ, udział w pracach komisji, 3. Sporządzanie planów finansowych w zakresie prowadzonych spraw oraz realizacja zadań i kontrola wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na prowadzone sprawy zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami, 4. Prowadzenie spraw w związku z realizacją programów STOP SMOG, Czyste Powietrze, gminnych programów z zakresu termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła; 5. Prowadzenie spraw związanych z likwidacją dzikich wysypisk; 6. Koordynacja działań związanych ze współpracą ze spółkami wodnymi; 7. Sporządzanie opinii i uzgodnień w sprawach dotyczących poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin oraz udzielania koncesji na wydobycie złóż i kopalin; 8. Sprawozdawczość wynikająca z sprawowanego stanowiska.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania w stosunku do kandydatów: a. Wymagania niezbędne: 1. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych; 2. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 3. Wykształcenie: wyższe; 4. Nieposzlakowana opinia. b. Wymagania dodatkowe: 1. W procedurze naboru preferowane będą: wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, nauk przyrodniczych, staż pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej w specjalności ochrona środowiska i gospodarka wodna; 2. Znajomość biegłej obsługi komputera, pakietu biurowego; 3. Znajomość regulacji prawnych z ustaw o ochronie środowiska, prawa wodnego; 4. Znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, prawa zamówień publicznych, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, ustawy prawo geologiczne i górnicze, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Prawo wodne; 5. Umiejętności zawodowe: mile widziane wykształcenie i doświadczenie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 6. Doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z pracą w administracji samorządowej, publicznej; 7. Posiadanie prawa jazdy.

Miejsce pracy:

Nowogród Bobrzański


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 700 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej GórzeSprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Menadżer Zespołu Sprzedaży

Zapewniamy jeden z najlepszych pakietów korzyści: konkurencyjne dochody (podstawa) oraz system prowizyjny i premiowy uzależniony od skuteczności działań Twoich oraz Twojego zespołu (wynagrodzenie w przedziale 12000 – 15000 zł netto + vat / mies.) udział w...

Firma: Nationale-Nederlanden | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Doradca Klienta

Pracując u nas będziesz odpowiedzialny za: profesjonalne, zindywidualizowane doradztwo oraz sprzedaż produktów bankowości detalicznej przy jednoczesnej obsłudze operacyjnej Klientów, pozyskiwanie i budowanie długotrwałych relacji z Klientami, dbałość o...

Firma: Getin Noble Bank S.A. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Koordynator ds. Organizacji Dostaw

Do Twoich zadań na tym stanowisku będzie należało: nadzór nad procesem kompletacji towarów dla klientów fakturowanie organizowanie i nadzorowanie pracy zespołu oraz procesu dostaw reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i dostawcami współpraca z...

Firma: MAKRO Cash and Carry Polska S.A. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ