Praca: Podinspektor w wydziale gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i rolnictwa urzędu miasta w krośnie odrzańskim.

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
Podinspektor w wydziale gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i rolnictwa urzędu miasta w krośnie odrzańskim.
Miejsce pracy: Krosno Odrzańskie
Numer: StPr/21/0465
OBOWIĄZKI:
1. Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach, a w szczególności: zbieranie, weryfikacja i wprowadzanie do systemu Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przygotowywanie decyzji Burmistrza ustalających obowiązek uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami, przygotowywanie decyzji Burmistrza ustalających wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, realizacja uchwały regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.2. Prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krosno Odrzańskie.3. Przygotowywanie projektów umów, powierzeń na odbiór odpadów z terenów i obiektów gminnychoraz nadzór nad ich realizacją.4. Obsługa systemu informatycznego obsługującego system gospodarki odpadami komunalnymi.5. Utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi.6. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.7. Opracowywanie potrzebnych dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja.8. Współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbióri zagospodarowanie odpadów komunalnych, opracowanie SIWZ do zamówienia.9. Przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdańi informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.10. Kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krosno Odrzańskie.11. Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.12. Planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami, realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.13. Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców Gminy.14. Opracowywanie informacji do zamieszczenia na stronach internetowych Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.15. Prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym opracowywanie projektów decyzji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, realizowania obowiązków wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie, oraz z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.16. Przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.17. Sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.18. Przyjmowanie i prowadzenie weryfikacji deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.19. Realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanejz funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.20. Monitoring prawidłowości realizacji umowy na wywóz odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę (zgodność z harmonogramem, odbiór odpadów wielkogabarytowych, prawidłowość wystawianych sprawozdań kwartalnych oraz kart odpadów i realizacji pozostałych obowiązków wynikających z umowy).21. Przygotowywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.22. Prowadzenie spraw dotyczących dzierżaw, gruntów gminnych organizowanie przetargów na dzierżawę nieruchomości gminnych, przedkładanie propozycji ustalania i aktualizacji opłat rocznych za dzierżawę nieruchomości, sporządzanie umów i naliczanie czynszu za dzierżawę.23. Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.24. Prowadzenie wymaganej dokumentacji dla procedur wynikających z prawa zamówień publicznychw odniesieniu do zakupów i zamówień dokonywanych na stanowisku pracy.25. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przy obsłudze i przetwarzaniu bazy danych osobowych i współpraca z administratorem bezpieczeństwa informacji Urzędu.26. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym przekazywanie materiałów do publikacji w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.27. Wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza lub Naczelnika Wydziału.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

a. Wymagania niezbędne:Kandydatem może być osoba która: Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1, ust 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. Posiada wykształcenie wyższe lub średnie i 3 lata stażu pracy. Posiada umiejętność obsługi komputera (pakiet Office) oraz urządzeń biurowych. Zna przepisy prawa z zakresu:- ustawy o samorządzie gminnym,- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,- ustawy o odpadach,- ustawy o ochronie środowiska,- ustawy o finansach publicznych,- ustawy prawo zamówień publicznych,- Kodeksu Postępowania Administracyjnego.b. Wymagania dodatkowe: Wykształcenie preferowane: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, administracja, prawo lub inne odpowiadające zakresowi zadań wykonywanych na stanowisku. Doświadczenie zawodowe na stanowiskach urzędniczych w administracji publicznej min. 1 rok. Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu min. komunikatywnym. Staranność, samodzielność, obowiązkowość. Umiejętność: analitycznego myślenia, pracy w zespole, radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanym na stanowisku Podinspektora.

Miejsce pracy:

Krosno Odrzańskie


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie OdrzańskimSprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Doradca Klienta

Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem (John D. Rockefeller) Twój zakres obowiązków: sprzedaż produktów i usług zgodnie...

Firma: Adreams | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Front-end Developer

Oczekiwania: Doświadczenie min. 2 letnie w programowaniu w JavaScript, Angular, Znajomości HTML5/ CSS, ReactJS, Node.js, Bootstrap, Umiejętności szybkiego, kreatywnego i logicznego myślenia, Wykształcenie wyższe, Znajomości j. angielskiego,...

Firma: Citycom | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Lider Zespołu Fotografów

Czym będziesz się zajmować? Organizacją pracy Zespołów Fotografów w Studio eobuwie.pl, Dbaniem o płynność procesu, Fotografowaniem produktów, Raportowaniem oraz kontrolą statystyk, Kontrolą jakości i jej optymalizacją, Kontrolą stanowisk i ustawień,...

Firma: eobuwie.pl S.A. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ