Praca: Oddziałowy inspektor drogowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Oddziałowy inspektor drogowy
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 113845

Warunki pracy


 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Zagrożenie korupcją

 • Praca w terenie  


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych 

 • Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

Zakres zadań

 • koordynuje oraz prowadzi okresową kontrolę dróg w zakresie zgodności z obowiązującymi w obszarze eksploatacji, utrzymania i ochrony, koordynuje oraz prowadzi okresową kontrolę autostrady w zakresie zgodności budowy i eksploatacji z udzieloną koncesją, warunkami umowy koncesyjnej i obowiązującymi przepisami w zakresie utrzymania i ochrony autostrady;
 • przygotowuje propozycje potrzeb rzeczowych wynikających z obserwacji terenowych w zakresie utrzymania dróg, prowadzi i monitoruje prace związane z przygotowaniem ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych – dróg w formie wykazu posiadającego cechy księgi inwentarzowej;
 • przygotowuje potrzeby rzeczowe i finansowe w zakresie budowy, remontów i przebudowy sieci drogowej a także wykonuje zadania związane z realizacją programów rządowych; współpracuje z Wydziałami Oddziału i Rejonami w zakresie opracowania programów Inwestycji i Aneksów do nich;
 • współpracuje z Wydziałem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem w zakresie organizacji okresowych pomiarów ruchu (w tym Generalnego Pomiaru Ruchu i pomiarów powykonawczych), w zakresie budowy i eksploatacji stacji ciągłych pomiarów ruchu, udostępniania danych dotyczących ruchu drogowego dla celów studialno- projektowych oraz dla potrzeb zarządzania ruchem;
 • opracowuje raporty i zestawienia w zakresie stanu technicznego dróg (protokoły roczne i pięcioletnie), współpracuje z Centralą w zakresie gromadzenia danych o nośności dróg do 10 ton/oś i 11,5 ton/oś;
 • koordynuje proces dokonywania kontroli oceny stanu technicznego dróg przez Terenowych Inspektorów Drogowych w Rejonach;
 • uczestniczy w odbiorach (ostatecznych i pogwarancyjnych) wykonanych robót na drogach;
 • współpracuje w procesie rozpatrywania skarg, zażaleń i wniosków w zakresie działania komórki organizacyjnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa
 • Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, mostowej lub konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne bez ograniczeń, wydane na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów
 • Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia przynależności do OIIB
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Prawo jazdy kat. „B”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

  Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

  Obsługa maszyn i urządzeń, gratowanie i kontrola wyrobów, pakowanie detali, mielenie i segregacja detali, Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Uprawnienia: zdolności manualne Uprawnienia: Dobry stan zdrowia- ciężka praca fizyczna...

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Zielona Góra | wczoraj
  CZYTAJ WIĘCEJ

  Pracownik biurowy - stażysta

  praca biurowa w zakresie ewidencji i obiegu korespondencji, prowadzenie rejestrów, pisanie pism, zakładanie i prowadzenie dokumentacji. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne: rzetelność, komunikacja, odporność na stres

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | wczoraj
  CZYTAJ WIĘCEJ

  Technik prac biurowych

  Obsluga sekretariatu. Sporzadzanie pism. Rejestrowanie poczty przychodzącej i wychodzącej. Wystawianie faktur. Przygotowywanie dokumentów dla kandydatów do pracy oraz dla pracowników. Sporzadzanie umów o pracę. Sporządzanie wniosków urlopowych. Ewidencja...

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | wczoraj
  CZYTAJ WIĘCEJ