Praca: Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 136891

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,
 • praca w terenie,
 • stres związany z obsługą petentów,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek nie jest dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami, posiada bariery architektoniczne (klatka schodowa, brak windy, schody). Ciągi komunikacyjne nie są przystosowane do szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawie prac konserwatorskich, robót budowlanych oraz innych działań na terenie zabytkowych założeń parkowych, alei i cmentarzy oraz innych form zaprojektowanej zieleni. Przygotowuje projekty postanowień, decyzji, opinii, zaświadczeń, zaleceń oraz wytycznych konserwatorskich i innych zgodnie z przepisami o ochronie zabytków;
 • dokonuje odbioru prac konserwatorskich, robót budowlanych i innych działań na terenie zabytkowych założeń parkowych, alei i cmentarzy oraz innych form zaprojektowanej zieleni;
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawie usunięcie drzew i krzewów oraz złomów i wywrotów drzew rosnących na terenie zabytkowych założeń parkowych, alei, cmentarzy, innych form zaprojektowanej zieleni oraz zespołów urbanistycznych;
 • prowadzi kontrole założeń parkowych, alei i cmentarzy oraz innych form zaprojektowanej zieleni wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w ewidencji zabytków, w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • opracowuje wnioski i określa warunki ochrony zabytków przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i innych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu architektury krajobrazu, kształtowania terenów zieleni, ochrony przyrody, ochrony środowiska, ogrodnictwa, leśnictwa lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Znajomość ustawy o ochronie przyrody
 • Znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Kreatywność
 • Prawo jazdy kat. B.
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Praktykant do Programu Praktyk – budownictwo drogowe

Zadania: Wsparcie w nadzorowaniu pracy grup sił własnych oraz firm podwykonawczych Kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną Przygotowywanie podstawowych dokumentów budowy, m.in. raportów z prac Wsparcie w prowadzeniu bieżącej...

Firma: STRABAG Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Dyrektor Agencji

W związku z decyzją dotyczącą umożliwienia najlepszym menedżerom na rynku ubezpieczeń awansu poprzez zarządzanie grupą Liderów Sprzedaży z poziomu Dyrektora zapraszamy do aplikowania na ww. stanowisko. Wybrani Kandydaci otrzymają propozycję współpracy...

Firma: Prudential Polska Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultant Finansowy

Jeżeli myślisz o zmianie branży lub szukasz dodatkowego źródła dochodu, a ponadto posiadasz wysoki poziom samodyscypliny, jesteś ambitny i komunikatywny – porozmawiaj z nami o możliwości współpracy. Główne zadania na ww. stanowisku to: pozyskiwanie...

Firma: Prudential Polska Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ