Praca: Główny specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 81277

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca w terenie,
krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy dotyczące inwestycji oraz zadań realizowanych z programów rządowych w zakresie geologii, hydrogeologii i geotechniki, sprawdza, opiniuje, weryfikuje i dokonuje merytorycznego odbioru dokumentacji projektowej w zakresie geologiczno-inżynierskim, hydrogeologicznym i geotechnicznym;
 • współpracuje z biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie geologii i geotechniki na etapie opracowywania dokumentacji poprzez występowanie do właściwych organów z wnioskami o zatwierdzenie projektów robót geologicznych i zatwierdzenie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz hydrogeologicznej, monitorowanie przebiegu postępowań administracyjnych
 • przygotowuje i współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w opracowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla celów przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie geologii, hydrogeologii i geotechniki dla zadań realizowanych z programów rządowych;
 • prowadzi monitoring rozwoju technologii drogowych i mostowych, wdraża nowe rozwiązania technologiczne oraz materiały w budownictwie drogowo-mostowym w zakresie geologii i geotechniki;
 • współpracuje z Zespołem Kierownika Projektu dla zadań inwestycyjnych, dla których powołano Zespół Kierownika Projektu;
 • koordynuje zadania oraz współpracuje z Kierownikiem Zespołu w celu prawidłowej i terminowej realizacji zadań oraz wykonuje badania terenowe i laboratoryjne gruntów, kruszyw celem określenia ich przydatności do wbudowania bezpośrednio w nasypy i podłoża lub do mieszanek z materiałami wiążącymi hydraulicznie jako wzmocnienia podłoża;
 • opracowuje monitoring jakości z wykonanych badań na realizowanych zadaniach drogowo-mostowych;
 • kontroluje i monitoruje sprawność techniczną sprzętu laboratoryjnego będącego w dyspozycji Zespołu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu geologii lub geotechniki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie wykonywania robót geologicznych;
 • znajomość norm i metod badań z zakresu geologii, hydrogeologii i geotechniki;
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych;
 • sprawna obsługa komputera - pakiet MS Office,
 • prawo jazdy kat. „B”.
 • posiadanie kompetencji: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia do poszukiwania i rozpoznawania zasobów wód podziemnych, wykonywania i dokumentowania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, a także projektowania i wykonywania otworów obserwacyjnych lub/i uprawnienia do określania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych lub/i uprawnienie w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi;
 • umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Kierownik Elektromarketu

„Liderem jest ten, kto widzi więcej niż inni, patrzy dalej niż inni i kto dostrzega rzeczy, zanim zobaczą je inni” - LeRoy Eims Twój zakres obowiązków: zarządzanie zespołem (m.in. rekrutacja, wdrażanie i motywowanie pracowników, dbanie o ich rozwój,...

Firma: Adreams | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Pracownik montażu

Do zadań pracownika należeć będzie m.in.: montaż drobnych elementów w odlewach ciśnieniowych np.: wkręty, zaślepki, wklejanie uszczelek, szybek, pakowanie wyrobów gotowych. Od kandydatów oczekujemy: wykształcenia zawodowego, umiejętności pracy w...

Firma: Lumel Alucast Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Account Manager

Współpraca z Klientem Biznesowym (segment SME/SOHO). Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych. Sprzedaż usług o najszerszym portfolio na rynku: telefonii komórkowej, Internetu, ICT, IoT, energii. Opieka oraz wspieranie terminowego dostarczania produktów i...

Firma: Orange Polska S.A. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ