Praca: Starszy inspektor

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim
Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Krosno Odrzańskie
Ogłoszenie o naborze Nr 129212

Warunki pracy

Narzędzia i materiały pracy - komputer, ksero, niszczarka, telefon W budynku istnieją bariery architektoniczne, uniemożliwiające swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich; brak wind. Konieczność częstych wyjazdów służbowych do jednostek organizacyjnych NoOSG.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy ( służby), przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, (służby) w oddziale oraz bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, a także sporządzenie i przedstawianie pracodawcy , co najmniej raz w roku , okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycję przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 • uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ( służby), a także w pracach powołanej w Oddziale komisji bezpieczeństwa i higieny pracy ( służby) oraz innych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy ( służby), w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy ( w służbie) oraz udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracę lub służbą, w celu zapewnienia właściwego poziomu realizacji obowiązków pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - służby;
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz wypadków w związku ze służbą, w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy lub służby na stanowiskach pracy lub służby, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, a także opiniowanie szczegółowych instrukcji dot. bezpieczeństwa i higieny pracy ( służby) na poszczególnych stanowiskach pracy lub służby;
 • przeprowadzanie instruktażu ogólnego osób nowo przyjętych do pracy lub służby w Oddziale w zakresie przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy ( służby);
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dot. wypadków przy pracy oraz wypadków w związku ze służbą, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy lub służby;
 • udział w opracowywaniu planów oraz w ocenie założeń i dokumentacji dot. modernizacji obiektów, pomieszczeń pracy lub służby i nowych inwestycji w Oddziale oraz przedstawienie propozycji, dot, uwzględnienia w tych planach, założeniach i dokumentacji rozwiązań techniczno - organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ( służby)
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP lub podyplomowe w zakresie BHP

lub wykształcenie średnie -technik BHP z wymaganym 3 letnim stażem pracy w służbie BHP;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • dobra znajomość przepisów z zakresu BHP, prawa pracy, ochrony środowiska, przepisów sanitarnych, budowlanych z zakresu ochrony PPOŻ;
 • znajomość zasad ergonomii;
 • znajomość zasad fizjologii człowieka;
 • umiejętność logicznego myślenia, wyciągania i formułowania wniosków oraz interpretacji przepisów;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność hierarchizacji zadań ( ważne, mniej ważne);
 • znajomość osiągnięć techniki w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny służby-pracy;
 • umiejętność organizowania i prowadzenia szkoleń;
 • dyspozycyjność (dot. wyjazdów służbowych);
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej;
 • szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracowników służby BHP
 • prawo jazdy kat. B
 • podstawowa znajomość przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony informacji
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Specjalista ds. Kadr i Płac

Twój zakres obowiązków kompleksowa obsługa procesów kadrowo-płacowych w tym: sporządzanie dokumentów w zakresie nawiązywania, zmiany warunków i rozwiązywania stosunku pracy prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej (akta osobowe, sporządzanie...

Firma: ante-holz Polska Sp. z o.o. | Kożuchów | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Kierowca / Serwisant

Opis stanowiska: Regularne przeprowadzanie serwisów urządzeń zgodnie z harmonogramem na wyznaczonym terenie polegającym na wyczyszczeniu urządzenia, sprawdzenie poprawności działania, przekazania powstałego odpadu na magazyn; Bieżące naprawy urządzeń;...

Firma: Remondis Medison Sp. z o.o. | Sulechów | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Kierowca / Serwisant

Opis stanowiska: Regularne przeprowadzanie serwisów urządzeń zgodnie z harmonogramem na wyznaczonym terenie polegającym na wyczyszczeniu urządzenia, sprawdzenie poprawności działania, przekazania powstałego odpadu na magazyn; Bieżące naprawy urządzeń;...

Firma: Remondis Medison Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ