Praca: Naczelnik wydziału geodezji, kartografii i gospodarki gruntami

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
Naczelnik wydziału geodezji, kartografii i gospodarki gruntami
Miejsce pracy: Krosno Odrzańskie
Numer: StPr/21/0378
OBOWIĄZKI:
Operatywne kierowanie pracą wydziału oraz nadzór nad realizacją zadań należących do zakresu działania Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami, w tym dotyczących:-gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu;-aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości;- prowadzenia spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości;- zabezpieczenia wierzytelności poprzez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności;-przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności;- przygotowywania dokumentów do nadania na własność działek rentowych i działek pod budynkami osobom, które przekazały gospodarstwo rolne Państwu w zamian za świadczenie emerytalno rentowe;- prowadzenia prac związanych z porządkowaniem i zakładaniem ksiąg wieczystych;- ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu;-przygotowywania decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe i gminne;-prowadzenia postępowań scaleniowych i wymiennych;-regulowania stanów prawnych nieruchomości,-współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Krajowym Zasobem Nieruchomości, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie;- wnioskowania o przekazywanie gruntów Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, lasów państwowych;-potwierdzania wygaśnięcia trwałego zarządu do nieruchomości pokrytych wodami płynącymioraz pozostałych nieruchomości Skarbu Państwa, ustanowionego na rzecz regionalnego zarządu gospodarki wodnej oraz marszałka województwa,-planowania i organizacji prac urządzeniowo-rolnych; -przygotowania opracowań tematycznych wynikających z analizy rynku nieruchomości,-potwierdzania wygaśnięcia posiadania, bez tytułu prawnego, przez regionalny zarząd gospodarki wodnej oraz marszałka województwa, nieruchomości pokrytych wodami płynącymi oraz pozostałych nieruchomości Skarbu Państwa,-stwierdzania przejścia do zasobu Skarbu Państwa gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi, oraz ich wykreślanie z zasobu,-stwierdzania przejścia do zasobu Skarbu Państwa gruntów zabudowanych urządzeniami wodnymi znajdującymi się poza linią brzegu oraz urządzeń wodnych lub ich części, oraz ich wykreślanie z zasobu,wykonywania przez Starostę prawa pierwokupu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej w przypadku sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi,-sporządzania według stanu na 31 grudnia danego roku wykazów nieruchomości Skarbu Państwa, przekazywanie ich wojewodzie w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy wykaz, wraz z opiniami, a po zatwierdzeniu przez wojewodę przekazywanie ich do Krajowego Zasobu Nieruchomości.-Prowadzenie administracyjnych spraw dotyczących wydziału;-Przygotowywanie materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady Powiatu oraz posiedzenia Zarządu Powiatu; -Współpracowanie z Wydziałem Organizacyjnym w zakresie postępowań związanych z realizacją zadań Wydziału oraz innych postępowań finansowanych ze środków własnych budżetu powiatu oraz dotacji zewnętrznych;-Planowanie i opracowywanie założeń do budżetu powiatu oraz wydatkowanie środków budżetowych zgodnie z planem na realizacje zadań w zakresie zadań Wydziału.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

a. Wymagania niezbędne: Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: geodezja, budownictwo, architektura, prawo. Co najmniej 5 letni staż pracy. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Obywatelstwo polskie. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Nieposzlakowana opinia. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku. Znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz postępowania administracyjnego. Znajomość przepisów prawa związanych z opisanym poniżej zakresem czynności, w szczególności w zakresie: ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.b. Wymagania dodatkowe: Doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej lub samorządowej. Biegła obsługa MS Office. Prawo jazdy kat. B. Rzetelność, dokładność, systematyczność, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista, komunikatywność, odporność na stres. Umiejętność zarządzania zespołami ludzkimi. Umiejętność formułowania celów, planowania i uzgadniania zadań, analizy i syntezy informacji, zrozumiałego przekazywania wiedzy i informacji. Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach: geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz rozgraniczania i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych.

Miejsce pracy:

Krosno Odrzańskie


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

7 916 - 8 750 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie OdrzańskimSprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Kierownik Zmiany w Dziale Logistyki

Czym będziesz się zajmować? Przygotowywaniem hali, Ustalaniem dziennego planu pracy, Nadzorem nad liderami, Ustalaniem grafiku pracy, Wyliczaniem premii dla pracowników, Zgłaszaniem usterek i awarii, Innymi obowiązkami organizacyjnymi. Czego od Ciebie wymagamy?...

Firma: eobuwie.pl S.A. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Specjalista ds. danych procesowych (Master Data)

Czym będziesz się zajmować? Wprowadzaniem danych do systemu w oparciu o informacje przygotowane przez różne działy, monitorowaniem postępu prac, Analizą i doskonaleniem procesów administracyjnych MasterData, poprawą jakości danych zgodnie ze standardem...

Firma: eobuwie.pl S.A. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Lider w dziale logistyki

Czym będziesz się zajmować? Efektywnym zarządzaniem oraz motywowaniem pracowników, Sprawowaniem nadzoru nad procesami magazynowymi, Optymalizacją procesów magazynowych pod względem wydajności, jakości i kosztów, Nadzorem nad przestrzeganiem zasad...

Firma: eobuwie.pl S.A. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ